10.11.2019

Съобщение

ОИК - Угърчин Ви уведомява, че считано от 11.11.2019 г. до приключване мандата на ОИК адресът на кореспонденция е: гр.Угърчин 5580, пл.Свобода №1, 

еmail: [email protected], тел: 0887671006

 

03.11.2019

Заседание на ОИК - Угърчин

Насрочване на заседание на ОИК - Угърчин за 03.11.2019 г. от 23:00

03.11.2019

Заседание на ОИК - Угърчин

Насрочване на заседание на ОИК - Угърчин за 03.11.2019 г. от 22:45

03.11.2019

Съобщение

Насрочване на заседание на ОИК - Угърчин за 03.11.2019 г. от 20:15 часа.

03.11.2019

График на дежурствата на ОИК - Угърчин за периода 04.11.2019 г. - 11.11.2019 г.

дата/час 4.ное 5.ное 6.ное 7.ное 8.ное 9.ное 10.ное
от 9:00  до  13:00 Бистра Димитрова Иванова 0895602508 Цанка Колева Иванова 0889107092 Стоянка Петкова Тихолова 0887671006 Веска Николова Краева 0888517647 Росица Дилянова Димитрова 0884644701 Винка Илиева Лисичкова 0885282870 Пенка Недялкова Карабова 0889499853
от 13:00 до 17:00 Наталия Петкова Краева 0893583977 Полина Василева Съботинова 0899118007 Добромир Пейчев Пейчевски 0888609340 Деница Тодорова Балева 0877341334 Веска Николова Краева 0888517647 Станка  Стоянова Патаринка 0899037972 Тихомира Пламенова Лишкова 0878926257
03.11.2019

Съобщение

ОИК Угърчин уведомява, че на тел.06931 2005, се приемат сигнали в изборния ден на 03 ноември 2019 г. във връзка с упражняване правото на глас и за нарушения на изборния процес.

01.11.2019

Заседание на ОИК - Угърчин

Насрочване на заседание на ОИК - Угърчин за 01.11.2019 г. от 11:00

29.10.2019

Заседание на ОИК - Угърчин

Насрочване на заседание на ОИК - Угърчин за 29.10.2019 г. от 15:10

29.10.2019

Заседание на ОИК Угърчин

Насрочване на заседание на ОИК - Угърчин за 29.10.2019 г. от 13:30

29.10.2019

График на дежурствата на ОИК - Угърчин за периода 29.10.2019 г. - 03.11.2019 г.

дата/час 29.окт 30.окт 31.окт 1.ное 2.ное
от 9:00  до  13:00 Цанка Колева Иванова 0889107092 Веска Николова Краева             0888517647 Цанка Колева Иванова 0889107092 Винка Илиева Лисичкова 0885282870 Пенка Недялкова Карабова 0889499853
от 13:00 до 17:00 Росица Дилянова Димитрова 0884644701 Веска Николова Краева             0888517647 Деница Тодорова Балева0877341334 Васко Колев Стоянов
0885150807
Стоянка Петкова Тихолова 0887671006
28.10.2019

Заседание на ОИК - Угърчин

Насрочване на заседание на ОИК - Угърчин за 28.10.2019 г. от 09:40 часа

26.10.2019

Заседание на ОИК Угърчин

Насрочване на заседание на ОИК - Угърчин за 26.10.2019 г. от 16:30 часа

25.10.2019

Заседание на ОИК - Угърчин

Насрочване на заседание на ОИК - Угърчин за 25.10.2019 г. от 16:30 часа.

18.10.2019

График на дежурствата на ОИК - Угърчин за периода 23.10.2019 г. - 26.10.2019 г.

дата/час 23.окт 24.окт 25.окт 26.окт
от 9:00  до  13:00 Цанка Колева Иванова 0889107092 Полина Василева Съботинова 0899118007 Веска Николова Краева 0888517647 Росица Дилянова Димитрова 0884644701
от 13:00 до 17:00 Деница Тодорова Балева 0877341334 Деница Тодорова Балева 0877341334 Васко Колев Стоянов
0885150807
Стоянка Петкова Тихолова 0887671006
18.10.2019

Заседание на ОИК - Угърчин

Насрочване на заседание на ОИК - Угърчин за 18.10.2019 г. от 16:30 часа.

14.10.2019

График на дежурствата на ОИК - Угърчин за периода 16.10.2019 г. - 22.10.2019 г.

дата/час 16.окт 17.окт 18.окт 19.окт 20.окт 21.окт 22.окт
от 9:00  до  13:00 Полина Василева Съботинова 0899118007 Добромир Пейчев Пейчевски
0888609340
Станка Стоянова Патаринска 0899037972 Деница Тодорова Балева 0877341334

 

Тихомира Пламенова Лишкова 0878926257

Цанка Колева Иванова 0889107092 Веска Николова Краева 0888517647
от 13:00 до 17:00 Станка Стоянова Патаринска 0899037972 Деница Тодорова Балева 0877341334 Васко Колев Стоянов
0885150807
Винка Илиева Лисичкова 0885282870 Винка Илиева Лисичкова 0885282870 Добромир Пейчев Пейчевски
0888609340
10.10.2019

Заседание на ОИК - Угърчин

Насрочване на заседание на ОИК - Угърчин за 10.10.2019 г. от 16:30 часа.

07.10.2019

График на дежурствата на ОИК - Угърчин за периода 09.10.2019 г. - 15.10.2019 г.

дата/час 9.окт 10.окт 11.окт 12.окт 13.окт 14.окт 15.окт
от 9:00  до  13:00 Винка Илиева Лисичкова 0885282870 Веска Николова Краева 0888517647 Добромир Пейчев Пейчевски
0888609340

 

Веска Николова Краева 0888517647

Тихомира Пламенова Лишкова 0878926257 Станка Стоянова Патаринска 0899037972 Цанка Колева Иванова 0889107092
от 13:00 до 17:00 Добромир Пейчев Пейчевски
0888609340
Стоянка Петкова Тихолова 0887671006 Васко Колев Стоянов
0885150807
Винка Илиева Лисичкова 0885282870 Васко Колев Стоянов
0885150807
Добромир Пейчев Пейчевски
0888609340
07.10.2019

Съобщение

ОИК Угърчин Ви уведомява, че съгласно Писмо изх.№ МИ-15-697/05.10.2019 г. на ЦИК,
е разрешено на всички ОИК да публикуват на интернет-страницата си одобрените предпечатни образци на бюлетините
за гласуване в изборите за общински съветници и кметове в изборите на 27 октомври 2019 г.
ОИК Угърчин е публикувала предпечатните образци на бюлетините за гласуване в Община Угърчин  към Протокол № 13/30.09.2019 г. и към Решение № 77-МИ/30.09.2019 г.

 

30.09.2019

Съобщение

Председателят на ОИК Угърчин, Стоянка Петкова Тихолова, посочва зам.председателя Деница Тодорова Балева, която да я замества в периода 04.10.2019 г. - 06.10.2019 г. включително, поради отсъствие по служебни причини. 

30.09.2019

График на дежурствата на ОИК - Угърчин за периода 02.10.2019 г. - 08.10.2019 г.

дата/час 2.окт 3.окт 4.окт 5.окт 6.окт 7.окт 8.окт
от 9:00  до  13:00 Цанка
Колева Иванова
0889107092
Полина Василева Съботинова
0899118007
Добромир Пейчев Пейчевски
0888609340
Тихомира Пламенова Лишкова 0878926257 Станка Стоянова Патаринска 0899037972

 

Росица Дилянова Димитрова 0884644701

Станка Стоянова Патаринска 0899037972
от 13:00 до 17:00 Стоянка Петкова Тихолова 0887671006 Цанка
Колева Иванова
0889107092
Васко Колев Стоянов
0885150807
Полина Василева Съботинова
0899118007
Пенка Недялкова Карабова 0889499853 Винка Илиева Лисичкова 0885282870

 

 

30.09.2019

Заседание на ОИК - Угърчин

Насрочване на заседание на ОИК - Угърчин за 30.09.2019 г. от 16:30 часа.

27.09.2019

Oтносно представители на партии/коалиции

ОИК Угърчин уведомява ,че при спазване на Решение № 1080-МИ/12.09.2019 г на ЦИК,всяка партия /коалиция изготвя списък на хартиен носител с имената, единния граждански номер, номер и дата на пълномощното на лицата, които са упълномощени да ги представляват в изборния ден. Списъкът се номерира съобразно последователността на вписване на представителите. Списъкът по предходната точка се подписва и предава до 26 октомври 2019 г. включително на общинската избирателна комисия от представляващия партията/ коалицията или от изрично упълномощени от тях лица.  В случаите, когато списъкът се подписва и/или подава от упълномощени лица, се представя и съответното пълномощно. Списъкът се представя и на технически носител в електронен вид, като номерацията е съобразно последователността в хартиения носител. Общинската  избирателна комисия публикува списъка на интернет - страницата си при спазване изискванията за защита на личните данни. Формата и съдържанието на списъка за публикуване са дадени в Приложение № 78-МИ от изборните книжа. Партиите/ коалициите могат да изготвят и предават до изборния ден в ОИК допълнителен втори или следващ списък на своите представители, при спазване изискванията на т. 22 от Решение № 1080-МИ/12.09.2019 г на ЦИК. Списъкът се изготвя по реда и условията на т. 24 и 25 от Решение № 1080-МИ/12.09.2019 г на ЦИК.

27.09.2019

Oтносно регистрация на застъпници

ОИК Угърчин уведомява,че при спазване на Решение № 1080-МИ/12.09.2019 г на ЦИК ,застъпниците се регистрират в ОИК Угърчин до изборния ден чрез Заявление за регистрация на застъпници по образец (Приложение № 73-МИ от изборните книжа), подадено до 17.00 ч. на 26 октомври 2019 г. Заявлението се подписва от представляващите партията или коалицията  или от изрично упълномощени от тях лица. В случаите, когато заявлението се подписва и/или подава от упълномощени лица, се представя и заверено от пълномощника копие на съответното пълномощно.  Към заявлението задължително се представя списък на хартиен носител в един екземпляр и на технически носител в електронен вид excel формат по образец (Приложение № 73-МИ от изборните книжа), подписано от лицата, посочени по-горе и декларация от лицата, заявени за регистрация като застъпници (Приложение № 75-МИ от изборните книжа). Заявлението за регистрация на застъпници се завежда от  ОИК във Входящия регистър за регистрация на застъпници и на заместващи застъпници на страница първа от същия (Приложение № 76-МИ от изборните книжа).Общият брой на застъпниците на кандидати на всяка кандидатска листа на партия/ коалиция не може да надвишава броя на избирателните секции /13 бр./. Всяка партия/коалиция може да подаде предложение за регистрация на заместващи застъпници, които да заменят вече регистрирани застъпници. Общият брой на заместващите застъпници на всяка кандидатска листа на партия, коалиция може да бъде до една трета от броя на избирателните секции . Заместващите застъпници се регистрират в  ОИК до изборния ден по реда на т. 4 от Решение № 1080-МИ/12.09.2019 г на ЦИК чрез предложение по образец (Приложение № 74-МИ от изборните книжа). Предложението за заместващи застъпници , както и второ или последващо предложение за регистрация на заместващи застъпници, се завежда от ОИК във Входящия регистър за регистрация на застъпници и заместващи застъпници на страница трета от регистъра (Приложение № 76-МИ от изборните книжа).

27.09.2019

Заседание на ОИК - Угърчин

Насрочване на заседание на ОИК - Угърчин за 27.09.2019 г. от 16:30 часа.

25.09.2019

Съобщение

Във връзка с Инструкция за работа със системата за управление на процесите по предпечат, утвърждаване и печат на бюлетини и изборни книжа при местни избори в Република България за изборите за общински съветници и кметове на 27 октомври 2019 г. в Община Угърчин председателят на ОИК Угърчин определя експерта към ОИК Угърчин Константин Тодоров Балев, да извършва корекции и одобрения на бюлетините в системата.

25.09.2019

Заседание на ОИК Угърчин

Насрочване на заседание на ОИК - Угърчин за 25.09.2019 г. от 16:30 часа.

24.09.2019

График на дежурствата на ОИК - Угърчин за периода 25.09.2019 г. - 01.10.2019 г.

дата/час 25.сеп 26.сеп 27.сеп 28.сеп 29.сеп 30.сеп 1.окт
от 9:00  до  13:00 Росица Дилянова Димитрова
0884644701
Станка Стоянова Патаринска
0899037972
Добромир Пейчев Пейчевски
0888609340
Тихомира Пламенова Лишкова 0878926257 Полина Василева Съботинова
0899118007
Добромир Пейчев Пейчевски
0888609340
Веска Николова Краева 0888517647
от 13:00 до 17:00 Винка Илиева Лисичкова
0885282870
Цанка
Колева Иванова
0889107092
Стоянка Петкова Тихолова 0887671006 Пенка  Недялкова Карабова
0889499853
Деница Тодорова Балева
0877341334
Васко Колев Стоянов
0885150807
Добромир Пейчев Пейчевски
0888609340
Стоянка Петкова Тихолова 0887671006
24.09.2019

Заседание на ОИК - Угърчин

Насрочване на заседание на ОИК - Угърчин за 24.09.2019 г. от 17:15 часа.

19.09.2019

Заседание на ОИК - Угърчин

Насрочване на заседание на ОИК - Угърчин за 19.09.2019 г. от 17:00 часа.

18.09.2019

Заседание на ОИК - Угърчин

Насрочване на заседание на ОИК - Угърчин за 18.09.2019 г. от 17:15 часа.

18.09.2019

Съобщение

Крайният срок за приемане на документи за регистрация на кандидатски листи е 24 септември 2019 г., 17:00 ч.,като  документи се приемат всеки календарен ден от 9:00 до 17:00 ч

18.09.2019

Съобщение

УКАЗАНИЯ ЗА ОИК ПРИ ОБРАБОТВАНЕ И ЗАЩИТА НА ЛИЧНИ ДАННИ В ИЗБОРИТЕ ЗА ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИЦИ И КМЕТОВЕ НА 27 ОКТОМВРИ 2019 Г. 
Указания за ОИК

16.09.2019

График на дежурствата на ОИК - Угърчин за периода 17.09.2019 г. - 24.09.2019 г.

дата/час 17.сеп 18.сеп 19.сеп 20.сеп 21.сеп 22.сеп 23.сеп 24.сеп
от 9:00  до  13:00 Цанка
Колева Иванова
0889107092
Станка Стоянова Патаринска
0899037972
Веска Николова Краева 0888517647 Росица Дилянова Димитрова
0884644701
Добромир Пейчев Пейчевски
0888609340
Тихомира Пламенова Лишкова 0878926257 Росица Дилянова Димитрова
0884644701
Стоянка Петкова Тихолова 0887671006
Полина Василева Съботинова
0899118007
Стелиян Стайков Голийков
0882112861
Стелиян Стайков Голийков
0882112861
Станка Стоянова Патаринска
0899037972
Тихомира Пламенова Лишкова 0878926257 Веска Николова Краева 0888517647 Пенка  Недялкова Карабова
0889499853
Станка Стоянова Патаринска
0899037972
от 13:00 до 17:00 Добромир Пейчев Пейчевски
0888609340
Васко Колев Стоянов
0885150807
Цанка
Колева Иванова
0889107092
Росица Дилянова Димитрова
0884644701
Винка Илиева Лисичкова
0885282870
Пенка  Недялкова Карабова
0889499853
Стоянка Петкова Тихолова 0887671006 Стоянка Петкова Тихолова 0887671006
Деница Тодорова Балева
0877341334
Винка Илиева Лисичкова
0885282870
Полина Василева Съботинова
0899118007
Васко Колев Стоянов
0885150807
Тихомира Пламенова Лишкова 0878926257 Цанка
Колева Иванова
0889107092
Деница Тодорова Балева
0877341334
Винка Илиева Лисичкова
0885282870
16.09.2019

Съобщение

Съгласно писмо на ЦИК София изх. № МИ-15-223/11.09.2019 г. Общинската избирателна комисия уведомява партиите и коалициите, че при регистрация на кандидатски листи за общински съветници, към документите, посочени в Решение 943-МИ/02.09.2019 г. на ЦИК, следва да представят на електронен носител попълнена таблица в ексел формат, приложена към съобщението.

16.09.2019

Заседание на ОИК - Угърчин

Насрочване на заседание на ОИК - Угърчин за 16.09.2019 г. от 16:45 часа.

15.09.2019

Заседание на ОИК Угърчин

Насрочване на заседание на ОИК - Угърчин за 15.09.2019 г. от 17:00 часа.

14.09.2019

Заседание на ОИК - Угърчин

Насрочване на заседание на ОИК - Угърчин за 14.09.2019 г. от 17:00 часа.

13.09.2019

Заседание на ОИК - Угърчин

Насрочване на заседание на ОИК - Угърчин за 13.09.2019 г. от 16:45 часа.

11.09.2019

Заседание на ОИК - Угърчин

Насрочване на заседание на ОИК - Угърчин за 11.09.2019 г. от 16:00 часа.

09.09.2019

Съобщение

Общинска избирателна комисия Угърчин приема документи за регистрация на партии, коалиции, местни коалиции и инициативни комитети за участие в изборите за общински съветници и кметове на 27.10.2019 г. всеки календарен ден от 09.00 до 17.00 часа за периода от 10.09.2019 г. до 16.09.2019 г. включително.

09.09.2019

График на дежурствата на ОИК - Угърчин за периода 10.09.2019 г. - 16.09.2019 г.

от – до

10

септември

11

септември

12

септември

13

септември

14

септември

 15

септември

 16

 септември

09:00

до 13:00

Цанка
Колева Иванова
0889107092

Васко Колев Стоянов
0885150807

Полина Василева Съботинова
0899118007

Тихомира Пламенова Лишкова 0878926257

Пенка Недялкова Карабова
0889499853

Росица Дилянова Димитрова
0884644701

Стелиян Стайков Голийков
0882112861

Добромир Пейчев Пейчевски
0888609340

Веска Николова Краева 0888517647

Станка Стоянова Патаринска
0899037972

Стелиян Стайков Голийков
0882112861

Деница Тодорова Балева
0877341334

Винка Илиева Лисичкова
0885282870

Тихомира Пламенова Лишкова 0878926257

13:00 до 17:00

Станка Стоянова Патаринска
0899037972

Васко Колев Стоянов
0885150807

Деница Тодорова Балева
0877341334

Стоянка Петкова Тихолова 0887671006

Пенка  Недялкова Карабова
0889499853

Росица Дилянова Димитрова
0884644701

Добромир Пейчев Пейчевски
0888609340

Тихомира Пламенова Лишкова 0878926257

Веска Николова Краева 0888517647

Винка Илиева Лисичкова
0885282870

Васко Колев Стоянов
0885150807

Станка Стоянова Патаринска
0899037972

Цанка
Колева Иванова
0889107092

Веска Николова Краева 0888517647

07.09.2019

Заседание на ОИК - Угърчин

Насрочване на заседание на ОИК - Угърчин за 09.09.2019 г. от 16:00 часа.

04.09.2019

Заседание на ОИК - Угърчин

Насрочване на заседание на ОИК - Угърчин за 04.09.2019 г. от 17:00 часа.

04.09.2019

График на дежурствата на ОИК - Угърчин за периода 05.09.2019 г. - 09.09.2019 г.

от – до 05 септември 06 септември 07 септември 08 септември 09 септември
09:00 до 13:00 Полина Василева Съботинова
0899118007
Росица Дилянова Димитрова
0884644701
Деница Тодорова Балева
0878926257
Тихомира Пламенова Лишкова 0878926257 Полина Василева Съботинова
0899118007
Станка Стоянова Патаринска
0899037972
Цанка
Колева Иванова
0889107092
Стелиян Стайков Голийков
0882112861
Станка Стоянова Патаринска
0899037972
Цанка
Колева Иванова
0889107092
13:00 до 17:00 Винка Илиева Лисичкова
0885282870
Стоянка Петкова Тихолова 0887671006 Стелиян Стайков Голийков
0882112861
Винка Илиева Лисичкова
0885282870
Стоянка Петкова Тихолова 0887671006
Добромир Пейчев Пейчевски
0888609340
Тихомира Пламенова Лишкова 0878926257 Веска Николова Краева 0888517647 Деница Тодорова Балева
0878926257
Стелиян Стайков Голийков
0882112861

 

още съобщения

Календар

 • ПонВтСрЧетПетСъбНед
  12
  3456789
  10111213141516
  17181920212223
  24252627282930
  31 

Решения

 • № 111-МИ / 03.11.2019

  относно: Определяне на членове на ОИК Угърчин, които да извършат предаване на ТЗ на ГД „ГРАО“ на пликове с изборни книжа на СИК от Община Угърчин

 • № 110-МИ / 03.11.2019

  относно: Приключване на работата в Изчислителния пункт към ОИК Угърчин в изборите за кметове на кметства Кирчево и Катунец, община Угърчин на 03 ноември 2019 г.

 • № 109-МИ / 03.11.2019

  относно: ИЗБИРАНЕ НА КМЕТ НА КМЕТСТВО КАТУНЕЦ

всички решения